English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Eğitimde Kuram ve Uygulama
( ISSN:1304-9496 )

Cilt: 12 Sayı: 3

Makaleler
 • From the Editor

  Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL
 • Generic File

  Generic File
 • POLITICAL EDUCATION IN SOCIAL STUDIES CLASSROOMS: A PERSPECTIVE FROM TURKEY

  Zafer KUS , Özge TARHAN
 • The Effect of Honey Bee-Themed Nature Training Program on Students’ Levels of Knowledge and Scientific Creativity

  Bal Arısı Temalı Doğa Eğitimi Programının Öğrencilerin Bilgi Ve Bilimsel Yaratıcılık Düzeyine Etkisi

  Feyzullah ŞAHİN , Meral KEKEÇOĞLU , Pınar GÖÇ RASGELE , Merve KAMBUR
 • A Study on Online Social Network Games Players’ Cyberbullying Sensibility and Aims of Facebook Usage

  Çevrimiçi Sosyal Ağ Oyunu Oynayan Bireylerin Siber Zorbaliğa Duyarlılık Düzeyleri ile Facebook Kullanım Amaçları Üzerine Bir Çalışma

  Ezgi DOĞAN , Cansu ÇAKA , Yusuf Levent ŞAHİN
 • Programming Education and New Approaches Around The World and in Turkey

  Dünyada ve Türkiye'de Programlama Eğitimi ve Yeni Yaklaşımlar

  Veysel DEMİRER , Nurcan SAK
 • Effect of Teaching Strategy in Solving of Contextual Problems on Students’ Success

  Bağlamsal Problemlerin Çözümünde Strateji Öğretiminin Öğrencilerin Başarısına Etkisi

  Cumali ÖKSÜZ , Ferat ÖNAL
 • The Effect of The 4MAT Learning Style Model on Academic Achievement and Learning Retention in Teaching “Ratio and Proportions”

  “Oran-Orantı” Konusunun Öğretiminde 4MAT Öğrenme Stili Modelinin Akademik Başarı ve Öğrenme Kalıcılığına Etkis

  Sibel CENGİZHAN , Sabiha ÖZER
 • Turkish Police Academy Comprehensive Developmental Guidance Program Designing Process

  Türk Polis Akademisi Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı Tasarım Süreci

  Serap NAZLI
 • The Effects of Some Demografical Variables on Secondary School Students’ Images About Scientist

  Bazı Demografik Özelliklerin Ortaokul Öğrencilerin Bilim İnsanı İmgeleri Üzerine Etkisi

  Sedat KARAÇAM
 • The Relationship Between Destructive Leadership and Job Burnout: A Research on Teachers

  Yıkıcı Liderlik ile Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişki: Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

  Yener AKMAN
 • Entegre FETEMM* Öğretimi Yönelim Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

  Integrative Stem Teaching Intention Questionnaire: A Validity and Relaibility Study of The Turkish Form

  Güney HACIÖMEROĞLU , Ahsen Seda BULUT
 • Ebeveyn Görüşlerine Göre Hayat Bilgisi Eğitimini Almış Çocuklarının Bilinçli Tüketici Olma Durumları

  Parents’ Views on Conscious Consumerism Dispositions of Pupils Taught Social Studies Courses

  -
 • The Relationship Between The Attitudes of Medical School Students Towards Problem-Based Learning and Their Self-Directed Learning Readiness

  Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenmeye Yönelik Tutumları ile Özyönetimli Öğrenmeye İlişkin Hazırb

  İlke EVİN GENCEL , Mustafa Onur YURDAL
 • An Investigation of The Accuracy in Classification of Faculty Development Program (FDP) Research Assistants in Academic Field Preferences as to Socio-Economic Factors

  Eğitim Bilimleri Öğretim Üyesi Yetiştirme Programi (ÖYP) Araştirma Görevlilerinin Akade

  Emrah BÜYÜKATAK , Ergül DEMİR
 • An Evaluation of Music Educational Materials for Music Education in Pre-School Institutions Based on Pre-School Teachers’ Views

  Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Müzik Eğitiminde Kullanılan Materyallerin Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşlerine Dayalı Olarak

  Feyza SÖNMEZÖZ , Fatma Leyla HASESKİ HAKYOL
 • The Using of Cooperative Learning Method with Seven Principles for Good Practice and Models in Science Course

  Fen ve Teknoloji Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İyi Bir Eğitim Ortamı İçin Yedi İlke ve Modellerle Kullanılması

  Oylum ÇAVDAR , Kemal DOYMUŞ
 • The Evaluation of Secondary School 5th Grade Science Applications Curriculum Implemented in 2013 According to Metfessel-Michael Curriculum Evaluation Model (Muğla Sample)

  2013 Ortaokul 5. Sınıf Bilim Uygulamaları Dersi Öğretim Programının Metfessel-Mıchae

  Ali YAKAR , Asuman Seda SARACALOĞLU